Kontakta Innertavle skola F–5

Innertavle skola F–5
Telefon: 090-16 27 66
E-post:

Besöksadress: Innertavle 29

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Innertavle är en gammal jordbruksby som ligger cirka sju kilometer nordost om Umeå centrum. Skolan ligger vackert till, nära Innertavleån. Utemiljön är omväxlande med skogen inpå knuten. Det finns möjligheter för elever att leka både på skolgården och i skogen. Vår skola präglas av närhet och trivsel , där alla känner varandra väl.

Elever på vår skola har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6. Det ger förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven. Ett utbildningsspår kan omfatta en eller flera skolor.

Läs om vilket utbildningsspår som erbjuds för elever på vår skola.länk till annan webbplats

Här kan du läsa om Innertavle skolans historik

Visionen

Innertavleenhetens vision genomsyrar verksamheten genom att leka och lära tillsammans i åldrarna 1–12 år. Våra värdeord: Trygghet, Allas lika värde, Lust att lära, Kreativitet, Inflytande och ansvar samt Samverkan.

Långsiktiga mål

 • Alla barn och elever ska trivas och känna sig trygga inom familjedaghem, förskola, skola och fritidshem.
 • Alla elever i åk 1 ska klara godkänd nivå i Skolverkets bedömningsstöd i svenska och matematik. Minst 30% av dessa elever ska även klara nästa nivå i bedömningsstödet.
 • Minst 75 % av eleverna i åk 6 ska nå betyget C eller högre i kärnämnena.

Trygghet

 • Vi bemöter alla elever och vuxna på ett positivt sätt.
 • Vi uppmärksammar alla elever varje morgon.
 • Vi arbetar aktivt med konflikthantering när konflikter dyker upp.
 • Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor.
 • Vi genomför återkommande utvärderingar samt en trivselenkät varje termin.
 • Vi skickar hem veckoinformation, kontaktbok samt uppmanar föräldrar att höra av sig så fort de undrar över något.  
 • Vi har rastvärdar ute på varje rast.
 • Vi har ”Trygghetsråd” (två elever per klass från årskurs 2-5) som träffas en gång i månaden för att arbeta med trygghetsfrämjande frågor.                    

Kreativitet

Vi strävar efter att ta tillvara och vara lyhörda för elevernas egna idéer. Vi vill ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt t ex. skrivande, bild, digitala verktyg, drama, rörelse och musik.

Samverkan

Skolan och förskolan arbetar tillsammans för att stärka barnens/elevernas trygghet och gemenskap.
Fritidshemmet och förskoleklassen har en verksamhet tillsammans med förskolans femåringar. I de yngre åldrarna finns en fadderverksamhet.
Vi har temaarbeten och samverkansprojekt med andra skolor inom Östra skolområdet men också mellan årskurserna där elever i åk 1-3 läser för barnen i förskolan och åk 4 läser för barn i förskoleklassen.

Inflytande och ansvar

I den dagliga undervisningen arbetar vi med att utveckla elevernas förmåga att utöva inflytande och ansvar.Vi har elevråd, klassråd, miljö- och matråd samt trygghetsråd.

Lust att lära

Vi har höga förväntningar på våra elever samtidigt som vi strävar efter att ge alla elever möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter att öka elevernas delaktighet i och inflytande över sitt eget lärande. De backas upp av engagerade pedagoger.

Allas lika värde

Hos oss råder det nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Vi bemöter varandra på ett positivt sätt samt bejakar och försöker lyfta fram de positiva egenskaperna hos varje elev.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2020
Publicerad: 19 april 2017
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin