Kontakta Södra Ålidhemsskolan F–9

Södra Ålidhemsskolan F–9
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Lärarstråket 1

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Hos oss får du kunskap och kompetens för framtiden

Eleverna på vår skola ska känna trygghet, tillhörighet och stolthet. De ska uppleva att skoldagen innehåller utmaningar, meningsfulla sammanhang, kreativt skapande och glädje i att lyckas. Alla ska få stöd i sitt lärande och sin utveckling så att de kan göra goda val för framtiden. För oss är det viktigt med en skola för alla där olikheter utvecklar tolerans och solidaritet. Ett arbetssätt där självkänsla, nyfikenhet, initiativförmåga och lust att lära främjas.

Kunskap och likvärdighet

För att kunna göra goda val i framtiden måste eleverna få stöd i sitt lärande och sin utveckling. Vår främsta tillgång är en professionell och engagerad personal som tränar eleverna på att tänka självständigt, att ifrågasätta det de ser och hör, att stå upp för det de tror på och att lösa olika problem de möter. Vi strävar efter en likvärdig bedömning genom att föra en dialog mellan lärare inom skolan och med lärare på andra skolor.

Vi arbetar alltid med att utveckla verksamheten för elever i behov av särskilt stöd. Både läromedel och undervisning anpassas efter behov. Förutom special- och resurspedagoger har vi läxläsning efter skoltid där elever kan få extra stöd.

Samvaro och arbetsro

Eleverna har rätt till en lugn och trygg lärandemiljö och vi har tydliga ramar och regler för samvaro och arbetsro. Våra elever förstår att rättigheter följs av skyldigheter. För oss är det viktigt med ett demokratiskt förhållningssätt med delaktighet och medansvar så att eleven kan ta ansvar för och se sitt eget lärande. Vi har elevskyddsombud i åk 6-9 som hjälper till med att förbättra arbets- och lärandemiljön. Våra elever ska känna sig välkomna och sedda.

Skolans utvecklingsområden

Åk F–5: Våra prioriterade mål för läsåret 2017–2018 är trygghet och kollegialt lärande. All personal går en samtalsutbildning för att öka likvärdigheten i samtal kring kränkande behandling och vi har också inlett läsåret med en trygghetsvecka. Arbetet med att stärka elevernas trygghet i skolan pågår dock kontinuerligt. Det kollegiala lärandet fokuserar på trygghet i undervisningen i skola såväl som fritidshem. Parallellt med detta andra fokusområde fortsätter vi att arbeta för att stärka våra elevers identitet och språkutveckling genom att lyfta fram vår fantastiska mångkulturalitet i undervisningen och utveckla vårt språkutvecklande arbetssätt.

Åk 6–9: Stärka språket i alla ämnen genom att språkutvecklande arbetssätt. Öka känslan av trygghet i skolan. Alla ska känna till skolans ordningsregler genom att ha regelbundna genomgångar av dem och skolans likabehandlingsplan. Fortsätta arbeta med värdegrundsfrågor i alla ämnen. Fortsätta lära ut om hållbar miljö/utveckling genom att förtydliga detta i skolarbetet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2018
Publicerad: 9 maj 2017
Sidan publicerad av: Lars Magnus Borg