Bild för 'Utbildning och barnomsorg'

Framgångsrik utbildning i en växande kommun

Den kommunala skolan i Umeå är en av landets mest framgångsrika. Från 1–20 år finns ett starkt fokus på kärnuppdraget: att alla elever har rätt till skolframgång och att få utveckla hela sin potential. Undervisningen börjar redan i förskolan med fokus på demokrati, inflytande och språkutveckling.

Välkommen till den kommunala skolan! Vi ger eleverna kunskap och trygghet. Vi vill att alla elever ska få goda kunskaper och god självkänsla. Det ger en stabil grund och en vilja att fortsätta lära sig – hela livet. Därför satsar den kommunala skolan på en varierad och studieinriktad miljö, med engagerade vuxna och en väl utbyggd elevhälsa som stödjer vid behov.

Våra engagerade och kunniga lärare fokuserar på vad i undervisningen som gör skillnad för den enskilde eleven. Vi har också hög andel behöriga pedagoger, högre än andra jämförbara kommuner.

Skolan i Umeå har fokus på den tidiga inlärningen i läsning, skrivning och grundläggande matematik. Vi följer kontinuerligt upp elevernas lärande för att kunna sätta in rätt stöd i rätt tid. Du får tillgång till en samlad elevhälsa, skolbibliotek och stödjande resurser som tillsammans ger goda förutsättningar för att du ska utvecklas ochlära.

Det är viktigt att kunna bedöma var elever befinner sig i sin läs- och skrivutveckling samt matematikutveckling. Dels för att tidigt identifiera elever som riskerar att hamna i eller som redan är i svårigheter, dels för att uppmärksamma de elever som har kommit långt i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare utmaningar.

Skolresultatet i betyg och nationella prov i grundskolan är mycket höga och vi ser att de goda resultaten är en följd av att elever möter välutbildade, engagerade pedagoger med höga förväntningar på att alla elever ska lära och utvecklas.

Våra elever når mycket goda studieresultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Vårterminen 2018 blev 92 % av eleverna i den kommunala grundskolan i Umeå behöriga till ett nationellt program. Ett resultat som innebär att Umeå placerar sig som nummer två bland jämförbara städer i Sverige.

Läs mer om våra kommunala grundskolor på deras webbplatser.
Läs mer om att söka skola inför förskoleklass och årskurs 7 nästa läsår.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster