Kontakta Sandalidens skola F–3

Sandalidens skola F–3
Telefon: 090-16 27 07
E-post:

Besöksadress: Grindvägen 3

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

På Sandalidens skola arbetar vi för att eleverna ska utveckla sitt eget sätt att lära både självständigt och tillsammans med andra, samt att de ska känna tilltro till sin egen förmåga.

För att barnen ska vara delaktiga i sin egen utveckling arbetar vi med portfolio i förskoleklass, skola och på fritids. Pedagogerna på Sandaliden är engagerade i sina jobb, har en vilja att hela tiden utvecklas och leder barnen på ett professionellt sätt. Läs mer om vår skola

Elever på vår skola har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6. Det ger förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven. Ett utbildningsspår kan omfatta en eller flera skolor. Läs om vilket utbildningsspår som erbjuds för elever på denna skola.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En god start på skolan

Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan. Vi strävar efter att barnen ska få utveckla sin nyfikenhet och lust att lära, känna tillit till sin egen förmåga samt att de ska ha roligt. Detta gör vi genom lek, skapande och utforskande inlärningsmetoder. För vi anser att utveckling och lärande sker ständigt och i alla sammanhang. Vad som är viktig kunskap för en sexåring är inte nödvändigtvis detsamma som det vi traditionellt förknippar med de första stegen i skolan – att lära sig läsa, skriva och räkna. För en sexåring kan viktig kunskap också vara att i sin egen takt och utifrån sina egna behov få lära känna skolans värld och därigenom förvärva en trygghet, en lust och en nyfikenhet inför ett fortsatt lärande. Det är också detta ditt barn ska ha med sig inför grundskolans första år.

I förskoleklass vill vi att barnen utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära, känner tillit till sin egen förmåga, samt att ha roligt. Vi kombinerar förskolans och skolans arbetssätt och metodik. För att bli trygga på skolan och nå dessa mål tränar vi på regler och rutiner. Vi pratar mycket om hur man ska vara mot varandra och tränar mycket på att stanna upp och lyssna både på kamrater och vuxna.

Kunskapsmedvetna elever

I skolan arbetar vi för att eleverna skall utveckla sitt eget sätt att lära både självständigt och tillsammans med andra. Vi arbetar också för att eleverna ska vara medvetna om sitt eget lärande, genom att med hjälp av våra “kunskapsträd” kommunicera kunskapsmålen. Vi vill också att eleverna ska känna tilltro till sin egen förmåga. Vi betonar att kunskap är viktigt och arbetar för att lägga grunden till ett livslångt lärande.

Det är svårt att fokusera på lärande om man inte känner sig trygg i skolan. Vi bygger vidare på arbetet från förskoleklass med att ge struktur i verksamheten. Förutom att ge trygghet främjar det arbetet med jämställdhet och likabehandling. Vi har t.ex. bestämda turordningar, samsyn kring lärande samt struktur i både förhållningssätt, schema och aktiviteter.

Lärmiljön är viktig, skolan är barnens arbetsplats. Att ha god arbetsro är A och O för att skapa goda möjligheter till lärande. Det är därför något som verkligen genomsyrar skolarbetet. Pedagogernas förhållningssätt präglas av positiv förstärkning, att uppmuntra det som är rätt och bra, snarare än att poängtera det som är fel eller inte bra. I skolan arbetar vi för att eleverna skall utveckla sitt eget sätt att lära både självständigt och tillsammans med andra. I portfolion sparas alster som synliggör lärandet. Genom våra “kunskapsträd” samtalar vi om uppnådda mål och nästa steg i utvecklingen. Träden utgår från Lgr 11 men är anpassade till barnens nivå.

Trygga och lekskickliga barn

På Sandalidens fritids har vi åldershomogena grupper för att barnen ska utvecklas och ha roligt i en god lär- och lekmiljö där vi sätter stor vikt vid trygghet, delaktighet och jämställdhet. 

Fritidspedagogerna på Sandaliden har utvecklat en verksamhetsplan med en tillhörande barnportfolio för fritids. Verksamhetsplanen har arbetats fram utifrån Lgr 11 och "Allmänna Råd för fritidshem" och vi har en strukturerad stegring av vår verksamhet, inom de olika aktivitetsområden som t.ex. "Skapande" eller "Ansvar" vartefter barnen blir äldre. Vi strävar efter att alla barn ska prova på de aktiviteter som erbjuds för att sedan kunna göra ett medvetet val utifrån sina egna erfarenheter och intressen.

När barnen börjar här på Sandaliden får de en egen portfolio, som följer dem alla fyra åren hos oss. Här kan barnen följa och se sin egen utveckling, genom foton och olika sparade alster från vår verksamhet.

God kamratskap, lek och stimulerande miljö är viktigt för barns utveckling. Vi erbjuder barnen en fritidsverksamhet som innehåller genomtänkta inne- och uteaktiviteter som främjar barnens lek, fantasi, skapande och sociala förmågor.  Vi strävar efter att alla barn ska prova på de aktiviteter som erbjuds för att sedan kunna göra ett medvetet val utifrån sina egna erfarenheter. Leken innebär en utveckling och träning inom många områden för barnen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2020
Publicerad: 2 maj 2017
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin