Kontakta Tränset

Tränset
Telefon: 090-16 27 49
E-post:

Besöksadress: Hästhagsvägen 11

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Tränset ligger i naturnära Innertavle och är en förskola med en avdelning för åldrarna 1–5 år. Närheten till skogen ger oss en möjlighet till att erbjuda en miljö som väcker lusten till lek, samspel och kreativitet där barnen får möjlighet att utforska och undersöka.

Våra gemensamma värden

Innertavles förskola, familjedaghem och skola arbetar gemensamt för att alla barn och elever ska leka och lära tillsammans i åldrarna 1–12 år. Våra gemensamma värdeord är: Trygghet, Allas lika värde, Lust att lära, Kreativitet, Inflytande och ansvar, Samverkan som är kopplade till Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10).

Trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna på ett positivt sätt.
Vi är närvarande pedagoger.
Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor.
Vi genomför barnintervjuer varje termin och utvärderar kontinuerligt.
Vi har daglig dialog med föräldrarna.

Allas lika värde

Hos oss råder det nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Vi följer den årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling. Läs mer.

Kreativitet

Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig med hjälp av många olika uttrycksformer såsom drama, bild, sång och musik, rytmik, dans och rörelse, tal och skriftspråk. Vi har material tillgängligt så att barnen kan använda det när de själva vill och miljön inspirerar till skapande, lek och lärande.

Lust att lära

Vi synliggör barnens lärande för att de ska uppleva att de kan och få känna glädje i att lära.
Vi inspirerar barnen till nyfikenhet, kreativitet och lust att lära genom att ta till vara på deras frågor, tankar och funderingar.
Vi har stora och små projekt under läsåret där vi utgår från barnens intresse.
Ett av våra utvecklingsmål är att utveckla barnens språk.

Inflytande och ansvar

Vi tar tillvara på och utgår från barnens tankar och idéer i den dagliga verksamheten. Barnens åsikter och tankar kommer fram genom dialog, dokumentationer, utvärderingar, intervjuer och reflektioner. Barnen ges möjlighet till att utveckla ansvarskänsla för vår gemensamma miljö.

Samverkan

Förskolan, dagbarnvårdarna och skolan gör aktiviteter tillsammans för att stärka barnens och elevernas trygghet och gemenskap. Vi har en femårsverkssamhet tillsammans med fritids och förskoleklassen. Förskolan och dagbarnvårdarna har gemensamma aktiviteter. Vi har extern samverkan i form av t.ex. bokbuss och kulturevenemang.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2018
Publicerad: 17 maj 2017
Sidan publicerad av: Annika Jonsson