Kontakta Snöflingan

Snöflingan

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Vi vill att alla barn ska känna att de ingår i en gemenskap där alla får ta plats och synas. Genom ett fördjupat värdegrundsarbete ska barnen känna sig delaktiga och respekterade. Vår verksamhet ska genomsyras av ledorden lärande, glädje och trygghet. Vi vill erbjuda en miljö som lockar till lek och aktivitet, stimulerande för fantasi och kreativitet.

Vi ska förmedla det samiska samhällets och urfolket samernas traditioner, normer, värdegrund och kulturarv till barnen. Det ska bidra till att stärka den samiska identiteten hos varje enskilt barn.

Lärande

Förskolans styrdokument är främst förskolans läroplan (Lpfö 10), där det står att förskolan ska lägga grunden för barnets livslånga lärande. Förskolan strävar även i riktning mot de kunskapskrav som finns i Sameskolstyrelsens läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Den samiska förskolan ska ge förutsättningar att stärka barnens möjligheter att bevara och utveckla sin samiska identitet som en del i det svenska samhället.

Lärandemiljön blir rolig, trygg och lärorik genom:
- variation av utforskande arbetssätt och uttrycksformer - lek, rörelse och skapande och estetiska uttryck - kommunicera i tal och skrift på samiska främst och på svenska - att använda matematik och se samband i natur, teknik och samhället

- att pröva egna och andras idéer som omsätts i handling för att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga

- att i dialog ta beslut och hantera olikheter och konflikter så att goda relationer skapas och upprätthålls

Barnens lärande synliggörs genom dokumentation i form av text, bild och film. Utvecklingssamtal genomförs för att följa upp barnets lärande och utveckling.

Trygghet

Förskolan erbjuder en trygg miljö som samtidigt lockar till lek och aktiviteter. Den ska vara stimulerande för fantasin och locka till kreativitet. Barnen kan påverka sin vistelse på förskolan genom att vara med och fatta beslut, känna sig delaktig genom att ta ansvar för sin dagliga verksamhet.

Miljö

Miljön har samisk prägel. Rummets utformning inomhus har stor betydelse för kvaliteten i verksamheten. Vi använder naturmaterial som inspirerar till kreativitet och ger möjlighet att utforska den samiska kulturen med stationer där barnen kan skapa i tyg, trä och papper exempelvis samisk slöjd.

Den yta som den samiska avdelningen har till sitt förfogande är inredd med naturrum, ateljé, sy- och vävhörna, läsvrå, snickeri och bygg, fria ytor för spontan lek och rörelse med mera.

Barnen ska utforska samband som relaterar till de åtta samiska årstiderna där djur, eld, vatten är viktiga element. Genom att vistas ofta ute i naturen, utvecklar barnen förståelse för och grundläggande kunskap om villkor och samspel mellan människa och natur samt om den samiska traditionella kunskapen om ett långsiktigt hållbart användande av naturens resurser.

Mångfald

Vi ska stärka varje barns samiska identitet och självkänsla, synliggöra barnet och dess kreativitet så att det känner sig trygg enskilt och i grupp samt delaktig i sin kultur. De får förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen samt att få insikt om andra kulturer.Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2020
Publicerad: 8 mars 2019
Sidan publicerad av: Viktoria Huhtasaari