• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Nyrenoverad förskola på Carlshem

Stengången är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som har fyra åldershomogena avdelningar. 

Förskolan är nyligen renoverad med nya fräscha lokaler. Utegården bjuder på asfalterade ytor, gräsområden, lekområden och ett skogsparti med grillkåta och mycket mer. 

Förskolan ligger nära bibliotek, universitet, skolor, handelsområden och naturområden. Goda förbindelser med kollektiv trafik finns.

Läs mer om hur inskolning går till hos oss

Hem och förskola

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. [...] Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. (Lpfö 98, s. 13).

Det är viktigt för oss att både barn och föräldrar trivs hos oss på Stengången. Alla föräldrar ska kunna lämna sina barn på förskolan förvissade om att barnen är trygga och har det bra.

Öppen dialog med alla barns föräldrar är betydelsefullt och vi uppmuntrar alltid "våra föräldrar" att prata med oss pedagoger om de har några funderingar eller synpunkter. Vi finns här för er föräldrar, liksom för era barn.

Utöver den dagliga kontakten har vi utvecklingssamtal två ggr per år, föräldramöten, föräldraråd och trevliga sammankomster för både barn och vuxna (t.ex. grillfest och Lilla vasaloppet) i syfte att skapa gemenskap och ett guldkorn i vardagen.

Trygghet och trivsel

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. [...] Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, s. 4-5).

En förutsättning för att barn ska kunna utvecklas efter bästa förmåga och utveckla goda sociala relationer behöver varje barn känna sig tryggt och uppskattat. Alla barn ska få känna delaktighet, ges goda förutsättningar att utveckla tillit till den egna förmågan, känna sig sedda, respekterade och stödjas i utvecklandet av ett fungerande språk.

Identitetsutveckling, lärande och språk hänger samman. Därför lägger vi på Stengången stor vikt vid dessa områden. En god självkänsla och förmåga att fungera i sociala sammanhang ger de bästa förutsättningarna för harmoniska barn som kan förverkliga drömmar och fungera socialt nu och i framtiden.

Utveckling och lärande

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. [...] Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. (Lpfö 98, s. 6-7).

Barnen är indelade efter ålder på våra avdelningar för att vi på bästa sätt ska kunna anpassa miljö, material och pedagogiska aktiviteter efter barnen. På Stengången får barnen möta engagerade pedagoger som finns nära och stöttar, utmanar och uppmuntrar dem till att prova på och gå ett steg längre i sitt lärande.

I samspel med andra ges barnen möjlighet att utvecklas emotionellt, språkligt, socialt, matematiskt, estetiskt och motoriskt genom olika projekt och genom att vi fångar "lärotillfällen i flykten". De äldsta barnen får även träna sig i att undersöka och reflektera genom olika experiment. Vi tror på alla barns egna förmåga och inomboende vilja och kraft att lära.

Barns inflytande och demokrati i fokus

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av verksamheten. (Lpfö 98, s. 12).

Vi arbetar utifrån ett pedagogiskt årshjul. I början av varje termin dokumenterar och reflekterar vi pedagoger kring barnens intressen och behov för att sedan ta utgångspunkt i dessa vid utformningen av olika projekt.

Redan från tidig ålder visar vi barnen att vi tror på deras förmåga och ger dem möjlighet att påverka sin situation bl.a. genom aktiva val i pedagogiska aktiviteter, försök till egen påklädning och bortdukning efter måltider.