• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Mariebergsskolan

På Mariebergsskolan har vi pedagoger förmånen att ta hand om ca 330 elever från förskoleklass - åk 6. Av dessa går ca 75 % på fritids.


Vi är stolta över vår fina närmiljö med Bräntbergsbacken, Gammliaskogen, Nydalasjön och Mariehemsängarna.


När vi har möjlighet bedriver vi vår undervisning ute, till exempel när vi har utedagar, elevens val, praktiskt matematik eller skolgemensamma aktiviteter.


Du är alltid välkommen att besöka oss.


Mariebergsskolans årshjul för systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetssammanställning


Trygghet och gemenskap

För att eleverna ska ha förutsättningar att nå sina mål vill vi skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Alla elever ska känna sig sedda och ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Hos oss tar alla ansvar för sina egna och skolans saker och hjälper till att hålla skolan ren och fin.


På rasterna finns det alltid vuxna ute som eleverna kan vända sig till och rastaktivisterna erbjuder en planerad rastaktivitet varje dag.


Under våren i åk 3 blir eleverna faddrar till barnen i förskoleklass. Detta samarbete fortsätter sedan tills eleverna lämnar skolan. Eleverna uppskattar verkligen fadderverksamheten och vi tror att den är en viktig del för att skapa en vi-känsla på skolan.


Vi arbetar kontinuerligt med vår likabehandlingsplan. Eleverna har fått en egen elevversion av planen som de arbetar med i sin klass. På skolan finns ett elevhälsoteam som träffas varje vecka för att organisera de gemensamma arbetet för de elever som behöver särskilt stöd.

Likabehandlingsplan

IT

Mariebergsskolan strävar efter att hålla en hög IT-kompetens. Det sker bl.a genom att vi arbetar med SMARTBoard, iPad och datorer i alla klassrum. Vi har även en IT-pedagog och ett nära teknikstöd på skolan.

Förskoleklass

Det år som ditt barn fyller sex år är ni välkomna till förskoleklass hos oss på Mariebergsskolan. Förskoleklassverksamheten är 3 timmar/dag eller 525 timmar/år och följer skolans läsårstider. På eftermiddagarna går de flesta av barnen kvar på fri­tids, som ligger i samma lokaler, med samma personal.


Förskoleklass är en länk mellan förskolan och skolan. Vi skapar trygg­het för barnen genom att hela dagens verksamhet bedrivs i samma lokaler och med samma pedagoger. Vi vill att barnen ska känna ar­betsglädje och trygghet i gruppen och på skolan. Leken har en central betydelse som metod i vårt arbetssätt för inlärning. I leken utvecklas också bland annat språk/kommunikation och sociala färdigheter.


Läs mer om Förskoleklass

Grundskolan åk 1- åk 6

På hösten samma år som barnet fyller sju år börjar den obligatoriska skolan. På Mariebergsskolan går det ca 330 elever. Vi vill på bästa sätt förbereda dessa elever för framtiden och att de ska få växa och känna lust att lära. Förutom kunskaper och färdigheter är arbetet med att förebygga diskri­minering, trakasserier och kränkningar en viktig del i vår skoldag.


Läs mer om Grundskolan åk 1 – åk 6

Mariebergsskolans fritidshem

Det finns 6 fritidsavdelningar på Mariebergsskolan. Renen och Rådjuret tar emot elever från förskoleklass. På Björnen går elever från åk 1 och på Loskinnet elever från åk 2. Vargen tar emot elever från åk 3 och på Falken går elever från åk 4-6. Ca 75% av våra elev­er är inskrivna på fritids.


Under skoldagen samverkar vi för att elevernas skoldag ska blir så bra som möjligt. Ibland är vi flera vuxna i klassrummet och i åk 1 och 2 delar vi ibland in eleverna i grupper så att några elever får vara på fritids.


Läs mer om fritids


Skolgemensamma aktiviteter

Under läsåret har vi många roliga skolgemensamma aktiviteter för att främja kamratskapen mellan klasserna och årskurserna. Mariebergsda­gen, Maskeradloppet, Musikfestivalen och Lusseöppet är bara några av dem.


Läs mer om några av våra Skolgemensamma aktiviteter