• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Kasamarks skola

Kasamarks skola är en F-6 skola som ligger ca 2 mil sydväst om Umeå. De flesta eleverna åker skolskjuts till skolan och bor i angränsande byar.

Vi ligger i ett naturskönt lantbruksområde med böljande åkermark, milsvida skogar och med rik tillgång på frisk luft och orörd natur. Skolan har också ett aktivt samarbete med den lokala bygdegårdsföreningen som vi delar lokaler med.  I nuläget är förskoleklassen placerade i Yttersjö för att ge rum åt alla elever.  

Skolan har närhet till miljön som vi vill värna om och vi arbetar för att också få ett globalt perspektiv på miljön och människans påverkan på den både socialt och fysiskt. Det kan handla om att återvinna, återbruka och arbeta med kamratskap i klasserna.

Delaktighet och inflytande

Våra elever är med och skapar vär(l)den idag och imorgon.

Det innebär att barnen är delaktiga och medskapande i de läroprocesser som finns i skolan. Vår ambition är att stärka kamratskap, empati och förståelse mellan varandra och för världen i ett större perspektiv. Eleverna ska känna att de kan vara med att påverka i det lilla för att få en förändring i ett större perspektiv.

Samverkan

Samverkan med elever och föräldrar är en viktig del där vi har föräldramöten 1 ggr/termin och skolråd 2ggr/termin.  Till skolrådet är samtliga föräldrar välkomna men annars utses representation från varje klass. Elevrådet träffa varje månad med representanter från varje klass om både tar med sig ärenden till och från elevrådet. Elevrådet och skolrådet har rektor som sammankallande.


Vårt arbetssätt

Vi har återkommande temaarbeten för att stärka lärandet i alla ämnen. Vi utgår från läroplan och lokala styrdokument  för att möta upp alla elever och ge dem en så bra grund som möjligt i lärandet. I många aktiviteter arbetar eleverna tillsammans i grupper och åldersöverskridande med att lägga grunden för gott kamratskap och förståelse för varandra. De senaste åren har skolan fokuserat på utveckling av läsförståelsen och matematik i sitt arbete. Månadssamlingarna innebär att hela skolan samlas för att sjunga eller uppträda för varandra och att lyfta fram och belysa positiva händelser som man varit nöjd med under den föregående månaden.

Traditioner och rutiner finns med som en röd tråd från år till år. Varje klass har också en kompisklass som de har ett extra samarbete med.

Fritids

På skolan finns också ett fritidshem för de elever som behöver omsorg efter skolans slut. Där finns fokus på en aktiv och miningsfylld fritid i ett socialt sammanhang som en röd tråd. Förskoleklass

Förskoleklassen har sina lokaler i Yttersjö gamla skola där lokaler och omgivande miljö är under utveckling. Här ägnas mycket tid åt lek och skolförberedande aktiviteter för att få en stabil grund inför kommande skolgång. Det handlar om att få en god språklig grund, förståelse för matematiska begrepp och att träna sig i att arbeta i grupp och följa givna instruktioner.