• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Skolan i Innertavle

Innertavle är en gammal jordbruksby som ligger cirka sju kilometer nordost om Umeå centrum. Skolan ligger vackert till, nära Innertavleån. Utemiljön är omväxlande med skogen inpå knuten. Det finns möjligheter för elever att leka både på skolgården och i skogen.

Vår skola präglas av närhet och trivsel , där alla känner varandra väl.

Skolans upptagningsområde består av byarna Innertavle, Yttertavle, Sillviksområdet och längs vägen mot Anumark. Vi har i dagsläget även elever från Tavleliden och Tomtebo.


Innertavle skolas kvalitetsredovisning

Läs mer...Visionen

Innertavleenhetens vision genomsyrar verksamheten genom att leka och lära tillsammans i åldrarna 1-12 år. Våra värdeord: Trygghet, Allas lika värde, Lust att lära, Kreativitet, Inflytande och ansvar samt Samverkan.


Innertavleenhetens långsiktiga mål

Ingen mobbing eller kränkning ska förekomma.

Alla i åk 3 ska klara de nationella målen.

Alla ska ha minst betyg (E) i åk 6.Trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna på ett positivt sätt.

Vi uppmärksammar alla elever varje morgon.

Vi arbetar aktivt med konflikthantering när konflikter dyker upp.

Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor.

Vi genomför återkommande utvärderingar samt en trivselenkät varje termin.

Vi skickar hem veckoinformation, kontaktbok samt uppmanar föräldrar att höra av sig så fort de undrar över något.  

Vi har rastvärdar ute på varje rast.

Vi har ”Trygghetsråd” (två elever per klass från årskurs 2-5) som träffas en gång i månaden för att arbeta med trygghetsfrämjande frågor.                    Kreativitet

Vi strävar efter att ta tillvara och vara lyhörda för elevernas egna idéer.

Vi vill ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt t ex. skrivande, bild, digitala verktyg, drama, rörelse och musik.


Samverkan

Skolan, förskolan och dagbarnvårdarna har aktiviteter tillsammans för att stärka barnens/elevernas trygghet och gemenskap.

Fritidshemmet och förskoleklassen har en femårsverksamhet tillsammans med förskolan.

Vi har fadderverksamhet i de yngre åldrarna.

Elever i åk 1-3 läser för barnen i förskolan, åk 4 läser för förskoleklassen.

Vi har prao för åk 4-5.

Vi samverkar med skolor inom Östra skolområdet.

Vi har nätverksgrupper inom Umeå Kommun.

Vi har temaarbeten och samverkansprojekt mellan årskurserna.Inflytande och ansvar

Vi har elevråd, klassråd, miljö- och matråd samt trygghetsråd.

I den dagliga undervisningen arbetar vi med att utveckla elevernas förmåga att utöva inflytande och ansvar.

 Lust att lära


Vi har höga förväntningar på våra elever samtidigt som vi strävar efter att ge alla elever möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar.

Vi har engagerade pedagoger.

Vi strävar efter att öka elevernas delaktighet i, inflytande över och ansvar för sitt eget lärande.Allas lika värde

Hos oss råder det nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling.

Vi följer den årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling. Läs mer ...

Vi bemöter varandra på ett positivt sätt samt bejakar och försöker lyfta fram de positiva egenskaperna hos varje elev.