• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Om vår förskola

Här på förskolan Haga finns det tre avdelningar, Björnidet och Lejonkulan som är uppdelade i åldersnära grupper och Trollgrottan som är åldersblandad. Trollgrottan har en hörselverksamhet, det innebär bl.a. att all personal har teckenspråkskompetens, lokalerna är anpassad för döva barn och barn med hörselnedsättning, det finns teknisk utrustning speciellt anpassad för verksamheten m.m. Denna avdelning är i första hand för döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som har anhöriga, närstående som är döva eller har hörselnedsättning.

Mer om förskolan

Kommunikation - förutsättning för lärande

I samspelet med andra utvecklas kommunikationen och där är olikheter en tillgång.

Vi vill ge möjlighet att utveckla olika kommunikationsvägar för att möjliggöra alla barns delaktighet. Därför har förskolan som mål att alla pedagoger ska ha goda kunskaper i teckenspråk/tecken som stöd. Vi använder oss även av bilder som hjälpmedel i kommunikationen.

Vi vill möta barnet där det befinner sig genom att vara närvarande pedagoger som fungerar som stöd och språkbrygga i lek och samspel.

Trygghet

Trygghet är ett grundläggande behov för alla människor. Det är även grunden för alla människors utveckling, utan trygghet finns inget att bygga vidare på. Med hjälp av tydliga rutiner och regler, anpassad miljö och närvarande pedagoger vill vi att barnen tryggt ska kunna utforska och lära tillsammans. För att lyckas med detta så delar vi upp barnen i mindre grupper under vissa delar av dagen. I möjligaste mån ser vi, pedagoger, till att vara där barnen är och utforskar tillsammans det som de för stunden fångas av.

Bli hörd och sedd

Det ska vara möjligt för alla att vara med oavsett förutsättning. För det så krävs det närvarande, samspelande pedagoger som kan stötta och agera språkbrygga genom t.ex. teckenhjälp. Barn och föräldrar ska ha möjlighet att påverka verksamheten, det skapar demokrati.

Mer om delaktighet

 

Rörelse

Genom rörelse utvecklar vi en djupare förståelse för begrepp och rumslighet.


“Ögon kan se och öron kan höra

men händer vet bäst hur det känns
                 att röra.

Huden vet bäst när någon är nära.

Hela kroppen behövs för att lära.”

Titti Olsson


Rörelse på förskolan

Träffar som ger trygghet inför förskoleklass

En gång i månaden under hela läsåret träffas fem-åringarna och förskoleklassen och leker tillsammans i skogen eller förskoleklassens lokaler. Detta för att femåringarna ska få en inblick i förskoleklassens verksamhet. De får samtidigt en chans att bygga upp en trygghet och lära känna lärarna och de blivande klasskompisarna inför att de ska börja i förskoleklass kommande läsår. Förskoleklassbarnen får i sin tur träffa sina gamla kompisar och fröknar från tiden när de själva gick i förskolan. Efter att ha jobbat på detta sätt under flera års tid kan vi se skillnad vid övergången förskola-förskoleklass i jämförelse med de barn som inte fått samma upplevelser.