• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Vår förskola

Fyren är en förskola med 5 avdelningar med åldersnära grupper; Jollen, Ekan, Bojen gul, Bojen röd och Pråmen. Vår förskola ligger i Täfteå utanför Umeå där vi har nära till både skog och natur vilket vi också med fördel utnyttjar i vår dagliga verksamhet tillsammans med barnen och förflyttar våra aktiviteter ut i naturen. Vi arbetar med utforskande i fokus där barnens intressen, medbestämmande och delaktighet ligger till grund för vår verksamhet. Vi utgår från det kompetenta barnet i vårt dagliga arbete och arbetar till stor del temainriktat.

Läs mer om vår förskola

Utforskande i fokus

Här på förskolan arbetar vi med utforskande i fokus vilket innebär att vi försöker se barnen som utforskande och nyfikna individer med en stor lust att söka kunskap och där vi pedagoger är medforskare. Att få utforska sin omvärld och med enkla medel hitta resultat tillsammans anser vi stärker barnen i jaget och lusten att vilja söka mer kunskap. På förskolan  är vi lyhörda och fångar upp barnens intresse. Utifrån deras tankar och ideer, utformar vi sedan vårt temaarbete där utforskande blir till ett lekfullt lärande!

Läs mer om utforskande i fokus

Temainriktat arbetssätt

På förskolan Fyren arbetar vi utefter ett tematiskt arbetssätt vilket ger oss en större frihet i arbetet tillsammans med barnen. Vi kan på så vis variera inlärningsmomenten med språk, matematik, teknik, musik, bild, naturvetenskap och gruppdynamik mellan barnen för att sammantaget bilda en helhet. Valet av tema ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Vi arbetar både med teman avdelningsvis men även övergripande över avdelningarna och på så sätt stärks vi-känslan på förskolan där vi alla tillsammans strävar mot samma mål. Några exempel på teman som vi arbetat med är Pirattema som var avdelningsbundet. Grunden i temat var pirater men i temat där barnen fick olika uppdrag ingick både värdegrundsfrågor så som att ta reda på hur man är en bra kompis men även mer naturkunskapsinriktade delar där barnen fick utföra olika vattenexperiment men även en del skapande, rörelse, språk och matematik.

Läs mer om vårt temainriktade arbetssätt

LHU

LHU står för Lärande för Hållbar Utveckling, på Fyrens förskola arbetar vi aktivt med hållbar utveckling både bland oss pedagoger och tillsammans med barnen. Vi har valt att använda oss utav en mall med fyra grundpelare; Vi är rädda om varandra, Vi är rädda om våra saker, Vi är rädda om djur och natur samt att vi är rädda om vår närmiljö.

Lärande för Hållbar Utveckling är något som vi integrerat i verksamheten för att arbeta med dagligen, samt att vi låter LHU-tänket genomsyra vårt tematiska arbetssätt. Vi gör barnen delaktiga i både vardagssysslor som att kompostera och sortera skräp, till att göra större utställningar med återvunnet material samt skräpplockardagar.

Vi har via vårt arbete tilldelats Utmärkelsen; Skola för Hållbar utveckling.