• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Förskolan Brännan

Brännan är en förskola med tre avdelningar som ligger på skolområdet i Innertavle.

På varje avdelning har vi 16 barn i åldrarna 1-5 år.

Vi jobbar utifrån att ge barnen en bred bas att stå på. Detta gör vi genom att lägga vikt vid det sociala samspelet, barns språk- och matematiska utveckling, rörelse, sång och musik och självklart har leken en framträdande roll i vår verksamhet.


Förskolan Brännans kvalitetsredovisning

Läs mer

Visionen

Innertavleenhetens vision genomsyrar verksamheten genom att leka och lära tillsammans i åldrarna 1-12 år. Våra värdeord: Trygghet, Allas lika värde, Lust att lära, Kreativitet, Inflytande och ansvar, Samverkan är kopplade till Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10).

Trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna på ett positivt sätt.

Vi är närvarande pedagoger.

Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor.

Vi genomför barnintervjuer varje termin och utvärderar kontinuerligt.

Vi har daglig dialog med föräldrarna.

Allas lika värde

Hos oss råder det nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling.

Vi följer den årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling. Läs mer…

Kreativitet

Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig med hjälp av många olika uttrycksformer såsom drama, bild, sång och musik, rytmik, dans och rörelse, tal och skriftspråk.

Vi har material tillgängligt så att barnen kan använda det när de själva vill och miljön inspirerar till skapande, lek och lärande.

Lust att lära

Vi synliggör barnens lärande för att de ska uppleva att de kan och få känna glädje i att lära.

Vi inspirerar barnen till nyfikenhet, kreativitet och lust att lära genom att ta till vara på deras frågor, tankar och funderingar.

Vi har stora och små projekt under läsåret där vi utgår från barnens intresse.

Ett av våra utvecklingsmål under ht-15/vt-16 är att utveckla barnens språk.

Inflytande och ansvar

Vi tar tillvara på och utgår från barnens tankar och idéer i den dagliga verksamheten.

Barnens åsikter och tankar kommer fram genom dialog, dokumentationer, utvärderingar, intervjuer och reflektioner.

Barnen ges möjlighet till att utveckla ansvarskänsla för vår gemensamma miljö.

Samverkan

Förskolan, dagbarnvårdarna och skolan gör aktiviteter tillsammans för att stärka barnens och elevernas trygghet och gemenskap.

Vi har en femårsverkssamhet tillsammans med fritids och förskoleklassen.

Förskolan och dagbarnvårdarna har gemensamma aktiviteter.

Vi har extern samverkan i form av t.ex. bokbuss och kulturevenemang.