• Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
  • A-Ö
  • Webbkarta
Anpassa/Språk
  • Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
  • A-Ö
  • Webbkarta

Alla barn ska nå skolans mål

Grunden för att lyckas i skolan är läskunnighet, läsförståelse, god taluppfattning och förståelse för grundläggande begrepp i svenska och matematik. Därför är det en av förskolans, förskoleklassens och skolans viktigaste uppgifter att se till att alla barn och elever får utveckla dessa kunskaper och färdigheter.

Vårt mål är att alla barn ska nå målen i matematik och svenska i årskurs 3. Därför arbetar vi med en plan för den tidiga läs- och matematikinlärningen som handlar om att ge rätt stöd i rätt tid. Med noggrann uppföljning fångar vi upp och hjälper elever som behöver stöd för att ta sig förbi de svårigheter de stöter på när de ska lära sig läsa och räkna.

Umeås elever ligger i framkant vad gäller läsförståelse och kunskaper i matamatik

Kommunen har de senaste sju åren satsat på att förbättra undervisningen i matematik från förskolan till årskurs 9. Elever i årskurs 3 i Umeås kommunala skolor har väsentligt bättre resultat än riksgenomsnittet på de nationella proven i svenska och matematik.

Eleverna undervisas av ämnesbehöriga lärare som deltagit i omfattande kompetensutvecklingsinsatser i syfte att utveckla sin undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Alla matematiklärare har bland annat deltagit i Skolverkets satsning Matematiklyftet under minst ett år.

Elevernas kunskapsutveckling följs noggrant. Eleverna i Umeå Kommuns skolor i åk 3 har de bästa resultaten av alla kommuner kommungruppen större städer i de nationella ämnesproven och matematik. Det är heller ingen skillnad i resultat mellan pojkar och flickor.

Även i åk 6 och i åk 9 är resultaten på nationella ämnesproven väsentligt bättre än riksgenomsnitten, men vår målsättning är att alla elever ska lyckas i matematik. För de elever som behöver stöd för att uppnå kunskapsmålen finns stöd av speciallärare, hjälp med läxor och annat skolarbete utanför lektionstid lovskola m.m.

Satsningar i förskola och förskoleklass

Forskning visar att barns grundläggande kunskaper i matematik kan skilja sig väsentligt redan i sexårsåldern. Pedagoger i förskoleklassen får kompetensutveckling samtidigt som de under läsåret 2015/16 inför ett nytt material för matematikundervisningen, ”Tänka, resonera och räkna i förskoleklass”, som enligt färsk forskning ger barnen goda kunskaper. Försöksverksamhet pågår också där förskollärare deltar i matematiklyftet för förskolan. Tidiga insatser i matematik ska säkerställa att alla elever snabbt får adekvat stöd och hjälp till exempel i form av anpassningar i undervisningen och perioder av intensivundervisning.

Umematte för elever som behöver ökat självförtroende för matematiklärande

Umematte är en kommunal satsning för att hjälpa elever med svårigheter i matematik. Verksamheten riktas till elever i åk 6 och 9 med syftet  att eleverna ska uppnå målen för åk 6 respektive 9 i matematik, öka sitt självförtroende med hjälp av MTM (Mental Träning i Matematik) samt finna lust och glädje till matematikämnet.

Bygga upp elevernas självbild

Elever i åk 6 eller 9 som man befarar inte kommer att klara nationella proven, trots omfattande stödinsatser, kan erbjudas UmeMatte.nu, dvs extra undervisning under ett helt läsår som bygger upp elevernas självbild samtidigt som de får bestående matematikkunskaper inför fortsatta studier. Större fokus kommer att läggas på att utveckla undervisningen för elever med särskild begåvning.

Har ditt barn rätt att lära sig ett minoritetsspråk?

Om du tillhör någon av de fem nationella minoriteterna (samer, sverigefinnar, romer, tornedalingar eller judar) har ditt barn rätt att få lära sig ert minoritetsspråk även om ni inte talar det hemma. Barnet behöver inte heller ha några förkunskaper i språket.delar i utbildningen och elevernas lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

Läs mer