• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • A-Ö
 • Webbkarta

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Fritidshemmet är till för ditt barn

Lek, skapande och fysisk aktivitet ska få stort utrymme. Hela verksamheten ska formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. Verksamheten kan se olika ut beroende på vilka barn som går där. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

Lekens betydelse

Leka är livet! Leken är det viktigaste i barnens sociala utveckling och inlärning. I leken tränar barnen sin kreativitet och fantasi och utvecklar sitt samspel med andra barn i olika åldrar. Leken har idag en större betydelse för barns lärande än tidigare. Genom leken utvecklas förmågan till abstrakt tänkande. Barnen lär sig samarbete, empati och konfliktlösning samt ömsesidighet och respekt för varandra. Leken innehåller även möjligheter för barnen att utvecklas känslomässigt, motoriskt och intellektuellt.

Fritidshemmets uppdrag

Utbildningen ska ta tillvara elevernas lust att lära. Den bör utgå från nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Fritidshemmet ska tillämpa den läroplan som regeringen har fastställt. Det är samma läroplan som gäller för förskoleklassen och den obligatoriska skolan.

Några exempel på mål är att varje elev efter genomgången grundskola:

 • respekterar andra människors egenvärde
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet
 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö

I läroplanen står det om vårt samhälles gemensamma värderingar och vilka ytterligare mål och uppdrag skolan och fritidshemmet har. Fritidshemmet ska enligt skollagen erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. För att de ska få detta måste miljön vara trygg, rolig och stimulerande.

Följ Ara och Elliot en dag i förskoleklass och på fritids